Carreteres i ferrocarrils | Estudis geotècnics | Obra civil | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Obra civil

Carreteres i ferrocarrils

Planificació, control i supervisió de campanyes d'investigació de camp: sondejos, sondatges, penetròmetres, prospecció geofísica...
Planificació i interpretació d'assajos de laboratori.
Caracterització geotècnica del traçat i determinació de paràmetres resistents de materials.

Estudi de desmunts:
- Determinació de talussos d'excavació en roca i sòl.
- Mètode d'excavació.
- Disseny de mesures de sosteniment.
- Utilització de materials.

Estudi de farciment:
- Disseny i estabilitat de talussos.
- Fonamentació de farciments.
- Estimació d'assentaments.
- Condicions de compactació i posta en obra.
- Millora del terreny de suport.
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting.
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

Fonamentació d'estructures:
- Tipologia de fonamentacions (superficial o profunda)
- Càrrega admissible del terreny de suport.
- Determinació d'assentaments.

[ Tornar ]