Laboratori d’assaigs i control de qualitat

Laboratorio de ensayos y control de calidad

El laboratori de geotècnia compta amb personal altament qualificat, amb més de 30 anys d’experiència en el sector. Des d’aquest departament es dona servei, no només als diferents consultors geotècnics que constitueixen part dels nostres clients, sinó també, en col·laboració amb la resta de departaments de la empresa, a diferents projectes de mineria i enginyeria civil dins dels àmbits geotènic i control de qualitat a la construcció.

Així, es disposa de l’instrumental i equips necessaris per la realització dels assaigs més habituals sobre mostres de sòl, àrids i roques, que aglutinen els aspectes d’identificació, classificació, resistència mecànica, deformació i desgast de matèries. Entre altres:

  • Assaigs de granulometria per tamisat i sedimentació
  • Límits d’Atterberg i límit de retracció
  • Assaigs de comprensió simple, tall directe, triaxial i permeabilitat, en les seves diferents tipologies
  • Consolidació unidimensional, assaig de col·lapse i assaig d’expansivitat (inflament lliure, pressió d’inflament i Lambe)
  • Assaigs de compactació: Proctor y CBR
  • Classificació de sòls pel seu ús d’obra segons els criteris del PG3: sòls i zahorres
  • Sobre materials de pedra: assaig brasiler de tracció indirecta i compressió simple amb mesura de deformacions (mòdul de Young i quocient de Poisson)
  • Assaigs químics habituals per la determinació del grau d’agressivitat de sòls i aigües

Tots els assaigs mecànics estan equipats de forma clara i precisa i poden entregar-se en diferents idiomes.

Es disposa d’amplis coneixements de les diferents normatives que intervenen, no només a l’àmbit nacional sinó també a nivell internacional, y la organització de les diferents activitats es desenvolupa d’acord als estàndards dels actuals sistemes de qualitat. Tot amb la intenció d’oferir un servei d’assessoria seriós i rigorós, adaptat a les millors expectatives dels nostres clients col·laboradors.

Per més informació, no dubteu en consultar la nostra web: www.gcq.es

 

MAPA

GEOPLANNING

  Avda Can Noguera 11, Nave 1,
Abrera, 08630, (Barcelona)

  937 738 740

ACTUALITAT