Barcelona

Aixecament topogràfic. Edifici plurifamiliar . Barcelona