Estudis geotècnics

Estudios geotécnicos en Barcelona

.Si necessita realitzar una edificació o portar a terme una obra d’enginyeria civil, és necessari que abans faci un estudi complet de les característiques del terreny: definició de la tipologia, dimensió de fonamentacions i obres de contenció, així com determinar els possibles problemes constructius. A Geoplanning elaborem pressupostos d’estudis geotècnics a mida de les seves necessitats.

Són molts els serveis relacionats amb els estudis geotècnics que li oferim a Geoplanning, com ara: estudis per obra civil, edificació en general, riscos geològics o medi ambient. El nostre equip de tècnics especialistes compta amb la formació necessària per realitzar una correcta avaluació del terreny i emetre els informes pertinents. Posi’s en contacte amb nosaltres i estudiarem el seu cas de forma personalitzada per poder oferir-li sempre les millors opcions i un pressupost competitiu i seriós.

OBRA CIVIL

La trajectòria professional dels nostres tècnics s’ha desenvolupat en les constructores i enginyeries més importants del país, de manera que tenim una gran experiència tant en l’elaboració d’informes i projectes com l’assistència tècnica a l’obra.

Per aquest motiu, a Geoplanning garantim una alta qualitat i un elevat nivell tècnic dels informes i projectes d’obra civil que desenvolupem en diferents camps d’actuació.

Carreteres i ferrocarrils

 • Planificació, control i supervisió de campanyes d’investigació de camp: sondejos, sondatges, penetròmetres, prospecció geofísica, etc
 • Planificació i interpretació d’assajos de laboratori

Caracterització geotècnica del traçat i determinació de paràmetres resistents de materials

 • Estudi de desmunts:
  • Determinació de talussos d’excavació en roca i sòl
  • Mètode d’excavació
  • Disseny de mides de sosteniment
  • Utilització de materials
 • Estudi de reblerts:
  • Disseny i estabilitat de talussos
  • Fonamentació de reblert
  • Estimació d'assentaments
  • Condicions de compactació i posada en obra
  • Millora del terreny de suport
  • Metxes drenants
  • Terraplè de càrrega
  • Jet Grouting
  • Columnes de graves
  • Vibroflotació
 • Fonamentació d’estructures:
  • Tipologia de fonamentació (superficial o profunda)
  • Càrrega admissible del terreny de suport
  • Determinació d'assentaments

Túnels

 • Caracterització geològica i geotècnica dels materials travessats pel túnel
 • Hidrogeologia
 • Anàlisis d’estabilitat
 • Mètode de construcció
 • Disseny del sosteniment
 • Mètode d’excavació
 • Disseny de talús de filtres

Inestabilitat de talussos

 • Determinació de la tipologia de la ruptura o de la inestabilitat
 • Anàlisis d’inestabilitat
 • Correcció i estabilització:
  • Modificació de la geometria
  • Drenatges
  • Elements resistents (ancoratges i bulons)
  • Elements de contenció (murs)
  • Mesures de correcció i protecció superficial

Preses i dics

 • Estudi de la fonamentació
 • Determinació d' assentaments
 • Millora del terreny de suport:
  • Metxes drenants
  • Terraplè de càrrega
  • Jet Grouting
  • Columnes de graves
  • Vibroflotació
 • Condicions d’execusió i posada en obra en preses de materials solts
    • Estabilitat de talussos

Estudi de materials

Depuradores

 • Caracterització geotècnica de la zona de situació de la E.D.A.R.
 • Tipus de fonamentació dels diferents elements de la E.D.A.R.

Talussos provisionals i definitius d’excavació

 • Estimació d'assentaments
 • Millora del terreny de suport:
  • Metxes drenants
  • Terraplè de càrrega
  • Jet Grouting
  • Columnes de graves
  • Vibroflotació

EDIFICACIÓ

A Geoplanning desenvolupem estudis geotècnics dirigits específicament a l’edificació. Les característiques més importants són les següents:

Habitatges i edificis

 • Caracterització geotècnica de la zona de situació de l’edifici.
 • Disseny del tipus de fonamentació:
  • Fonamentació superficial
  • Cota de fonamentació
  • Capacitat portant
  • Estimació d’assentaments
 • Fonamentació profunda:
  • Longitud de pilots
  • Càrrega admissible
 • Talussos temporals d’excavació

Dipòsits i sils

 • Caracterització geotècnica de la zona de situació del dipòsit o sil
 • Disseny del tipus de fonamentació
 • Fonamentació superficial:
  • Cota de fonamentació
  • Capacitat portant
  • Estimació d'assentaments
  • Millora del terreny de suport
  • Metxes drenants
  • Terraplè de càrrega
  • Jet Grouting
  • Columnes de graves
  • Vibroflotació
 • Fonamentació profunda:
  • Longitud de pilots
  • Càrrega admissible

Naus industrials

 • Caracterització geotècnica de la zona d’ubicació de la nau
 • Disseny del tipus de fonamentació
 • Fonamentació superficial:
  • Cota de fonamentació
  • Capacitat portant
  • Estimació d'assentaments
  • Millora del terreny de suport
  • Metxes drenants
  • Terraplè de càrrega
  • Jet Grouting
  • Columnes de graves
  • Vibroflotació
 • Fonamentació profunda:
  • Longitud de pilots
  • Càrrega admissible
  • Talussos temporals d’excavació
  • Estudi de vials

RISCOS GEOLÒGICS

Som especialistes en prevenció i actuació davant dels següents riscos geològics:

Esllavissades

Anàlisis de ruptura

 • Determinació de la profunditat i massa esllavissada
 • Disseny de mesures correctores

Avingudes

Risc d’avingudes

Delimitació de zones de risc

 • Disseny de mesures correctores

Riscos costaners

 • Estabilitat de penya-segats

Subsidències i col·lapses

 • Detecció de zones col·lapsables

Mesures correctores

Sòls expansius

 • Zonificació de sòls expansius
 • Mesures correctores

MEDI AMBIENT

Els serveis més destacats d’estudis geotècnics en el camp del medi ambient:

 • Estudis d’impacte medi ambiental
 • Contaminació de sòls

 

MAPA

GEOPLANNING

  Avda Can Noguera 11, Nave 1,
Abrera, 08630, (Barcelona)

  937 738 740

ACTUALITAT

COL·LABORACIÓ EN L'OCUPACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYSAquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

banner instituciones geoplanning